PJESA I

 [1]

 [2]

 [3]

 [4]

 [5]

 [6]

 [7]

 [8]

 [9]

[10]

PJESA II

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

FJALORI

Esp-Shqip

Shqip-Esp


La Dekoka Leciono

Saluton! Hodiau' ni mencios ankau' la afiksojn -ne tiel kutimaj por ni sed kiuj uzatas en Esperanto. Ni c'erpis ilin el "ABC-Gramatiko de Esperanto", eldono de Internacia Esperanto Instituto en Hago.

Bon

bons'anca

bongusto

C'e

c'eesti

c'emane

c'etabla

C'ef

c'efurbo

C'i

c'i-kune

c'i-foje

C'irkau'

c'irkau'premi

c'irkau'aj'o

C'j

Viktoro-Vic'jo

Onklo-oc'jo

De

Demeti

deveni

Dis

disdoni

disvastigi

Du

dulingva

dusenca

Duon

duonplena

duonvoc'e

Ek

Ekbruli

Eks

Eksedzino

Ekster

Eksterlanda

El

Ellerni

elspezi

Fi

Fidrinkejo

Fin

Finlegi

For

Forveturi

Foresti

Fremd

Fremdlando

fremdvorto

Fus'

Fus'legi

fus'i

Grand

Grandurbo

G'is

G'isdatigi

Help

Helplingvo

Inter

Interlinio

Jun

Junedzo

Junag'o

Kelk

kelkdek

Kontrau'

Kontrau'hare

kontrau'vizag'e

Krom

Kromseg'o

krompago

Krud

Krudmaterialo

krudfero

Kun

Kunporti

kunokazi

kunvoki

Kvazau'

kvazau'vira

Lau'

Lau'ebla

lau'vole

Mez

Mezameriko

mezepoko

Mis

Miskompreno

mistrafi

Mult

Multekosta

multalingvulo

multsenca

Ne

Neebla

nesimetria

Nord

Nordeu'ropo

Nov

Novzelando

novedzo

novjaro

Okcident

Okcident-Afriko

Orient

Orient-Eu'ropo

Per

Perlabori

Plat

Platpano

Plej

Plejamato

Plen

Plenmano

plenluno

Pli

Plibeligi

Plur

Plurfoje

plurforma

Po

Podetale

pogrande

Por

Porvivaj'o

Post

Postiri

Pra

Pranepo

Prapatro

Prafilo

Praarbaro

Prahomo

Preter

Preterlasi

pretervidi

Pri

Priparoli

Prikonstrui

prirabi

Pro

Propeti

proparolanto

Pseu'do

Pseu'doscienco

Rapid

Rapidtrajno

rapidperdo

Retro

retropas'i

retrorigardi

retroiri

Sam

Samlandano

Sen

Senkora

senarbigi

Sin

Sinteno

sindeteno

Sol

Solinfano

solfilo

Sovag'

sovag'pomujo

Sub

Subvestoj

subskribi

Sud

Suditalujo

Super

Supersigno

superhomo

supernutrado

Sur

Suriri

Tra

Traveturi

travintri

trafrostita

Trans

Transsalti

transdoni

transformi

Tut

Tutlana

tutkore

tutlegi

Unu

Unulita

Vic

Vicprezidanto

vicrado

vicpatrino

vicfrato

Vir

Virc'evalo

virs'afo

 

Esk

Vireska

Istik

Lingvistiko

stilistiko

Iv

Produktiva

kreiva

Pov

Vivopova

 

Bone, c'u vi lacig'is iomete pro tiom multe da afiksoj? Ne forgesu en Esperanto estas maltro da tiaj'oj ol en la aliaj naciaj lingvoj!

Tasko: C'u vi povas formi propoziciojn kun tiuj afiksoj? Provu!

Traduku:

La plej kosta ne estas la plej bela. La pli kosta ne estas la pli bela. Tio estas plej s'atata sporto. Plej bone estus forgesi tion.

Ekzerco

Modelo A:

C'u vi memoras la perditajn gejunuloj? Fakte oni nur kredis ilin perditaj.

Modelo B:

Jen du pomoj; granda kaj malgranda. Kiun vi elektas? Mi elektas la pli grandan.

Tasko

Apliku du modelojn sur jenaj propozicioj:

C'u vi memoras la mankintan dorsosakon? _____________________________________

C'u vi memoras la vunditan knabinon? _____________________________________

Jen du au'toj; rapida kaj malrapida. Kiun vi elektas? _____________________________________

Jen du vojoj; rekta kaj malrekta. Kiun vi elektas? _____________________________________

Nova teksto

C'u oni konsideru ilin perditaj?

Ankorau' noktis, kiam ili estis forlasintaj la gastejon. Nun, post trihora grimpado, sur ofte krutaj vojetoj, la longa vico de mars'antoj iomete pau'zas; la dorsosakoj, sur kiuj estas fiksitaj skioj kaj skibastonoj, kus'as dise apud la ripozantaj grimpemuloj. Peter, la gvidisto, montras la glac'eron sur kiu ili baldau' skios. G'i estas atingebla per du vojetoj; per la kruta, ni bezonas nur unu horon, la dua estas malpli dang'era sed ni bezonas almenau' unu horon kaj duonon. Vi elektu! C'iuj elektis la unuan. La lastvintra neg'o igas la vojeton glita, kaj multaj ofte retroglitas kaj falas. Sed c'iam helpema junulo montras sin preta helpi falintan junulinon. Tiel, s'ercante kaj ridante, ili atingas baldau' la glac'eron. Finfine ili hejmeniras. Kiam la unuaj atingas la gastejon, la lastaj estas ankorau' unu horo for de g'i. C'u revenis c'iuj? Mankas John kaj japanino Noriko. C'iuj estas maltrankvilaj. C'u oni konsideru ilin perditaj?

Demandoj:

Kial la skiantoj elektis la pli dang'eran vojeton? C'u ili atingeblis la g;ac'eron? C'u c'iuj revenis gastejon? Kial ?

El Historio de Esperanto-Movado en Albanio

La Au'toro de la Esperanto-S'losilo por Albanoj

Çefo Fico, filo de juristo Rauf Fico naskig'is en Gjirokastrer je la jaro 1907. Post la morto de sia patrino, sia patro sendis lin eksterlanden, en Lec'e de Italujo por studado. Tiutempe la Itala Esperantistaro organizis konkurson pri internacia lingvo. Fico gajnis la konkurson. La premio estis la rajto por unu rondirado c'irkau' la lando. Tio estis granda sukceso kaj ege stimulis junan Ficon por pluposedi Esperanton, same por disvastigi g'in. Li finstudis pri konstruing'enierado en Torino kaj postmilite laboris en sia patrio, Albanio, en diversaj konstruejoj kaj en Ministrejo pri Konstruado. Lia s'losilo por albanoj estis vere praktika, simpla, rapida metodo akompanata de vortareto. Per g'i ja lernis plurdekoj da albanoj.

C'erpita el Albana Esperantisto,1992

 

Matematiko

-La du montriloj de horlog'o kovras unu la alian, kiam estas la 12-a horo. La sama stato okazas sur aliaj lokoj de la cifera rondo. Kiom ofte kaj kiam ?

Unua ekvacio: 4+5=9 -Certe senerara, c'u ne?

Dua ekvacio:  4.4 +4.5 -5.9 =4.4 +4.5 -5.9 -Ankau' senerara.

--------------------------------------------------------------------------

Sumo de ambau' 5.4 +5.5 -5.9 =4.4 +4.5 -4.9

iom transformita 5( 4+5 -9) =4 (4 +5 -9)

dividita per (4 +5 -9 ) 5 = 4 !

estas evidente, ke tiu c'i kalkulo ie enhavas malkorektaj'on. Sed kie g'i sidas?

  

Pas(Malantau'en)               Ballina(C'efpag'o)               Perpara(Antau'en)