PJESA I

 [1]

 [2]

 [3]

 [4]

 [5]

 [6]

 [7]

 [8]

 [9]

[10]

PJESA II

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

FJALORI

Esp-Shqip

Shqip-Esp


La Deksepa Leciono

Bonvenon al vi c'iuj al la deksepa leciono! Ni rememoru hodiau' pri adverboj.

Vi lernas bone

 Mi baldau' venos

 Ni estas tre laboremaj

Li venis sufic'e frue

 Estas agrable labori

 Vere estas, ke tiu arbo g'enas nin

 Elirante, s'i kantis

 Ni iras per la piedoj

 Mi eklaboras en la mateno

Mi salutas vin el la tuta koro

 C'iun tagon dum aprilo pluvis kaj pluvis

 Vizag'altere la Luno cirkulas la teron

Tie c'i vi trovos amikojn

 Mia patro ankorau' vivas

 Tiun junan homon s'i preskau ne konis

S'i apenau' kelkajn fojojn lin vidis

 Adiau' por c'iam!

 C'i tie li deziras resti

C'i- matene okazis mirindaj'oj

 Tago festas, for aferoj

 For la manojn de Kosovo!

For la revoj pri Granda Serbio!

 Ilia voko sonis de supre

 Profunde malsupre kus'is la tero

Jam estas tempo iri domen

 La verko estas jam preta

 J'us batis la sesa horo

Mi j'us parolis kun la mastrino

 Io granda nun naskig'as

 Li ofte eraras

Mi malofte trinkas vinon

 S'i volis diri ion plu, sed s'i ne povis

 Li iris kelkajn pas'ojn plu

Li tuj kredas la plej nekredeblajn aferojn

 Por vi mi farus ion ajn

 Mi mensogis, kion ajn mi diris

C'u mi iru? Kial do vi ne laboras?

 Ha, c'esu do fari s'ercojn!

 Sia bu'so ec' momenton ne fermig'is

Nu, vi ja estas virinoj!

 Kaj mi ja mem venis al tiuj ideoj

 Jen mi estas!

Jen pano

 C'u vi venas?

 Jes, la prezidanto mem preparas projekton

Ne venos rato mem al kato

 Vi estimas vin mem, sed aliaj vin ne

 C'u vi venas?Ne

Vi nepre devas tion sciig'i

 Jen nepre pagenda fakturo

 Ju pli oni babilas, sed pli malbone

Ni havas nur unu bus'on

 Lau'du tagon nur vespere

 Esperanto estas nur lingvo

Se nur vi estus mia amiko!

Ni povas fari nenion pli

 Sur la tablo trovig'as plej bongustaj c'erizoj

Lakto estas pli nutra,ol vino

 Du homoj povas pli multe fari, ol unu

 La tro multa parolado lacigas lin

Tasko: Traduku c'i suprajn propoziciojn kaj montru la adverbojn en ili.

 

Nova teksto

Letero

Munkeno, la 23-an de au'gusto 1995

Karaj gepatroj,

Jam de kvar tagoj mi estas en Bavario kaj tute ne enuas. Mi mensogus kaj trompus vin se mi asertus, ke la kunveno ne estas agrabla. Male, mi trovis g'in tre interesa. La interkonatig'a vespero estis fakte vera spektaklo. C'io, kio estis montrita, estis prezentita de la partoprenantoj mem, c'io estis ege vidinda. Mi iomete hontas ke mi, ne sciinte pri tiu tradicio, nenion kapablis proponi. Eble, vi nun pensas ke ni nur amuzig'as. Tute ne! Multo estas farenda en tiel granda domo kaj c'iuj kunlaboras por konservi la domon pura. Iu helpas en la kuirejo, aliaj purigas la c'ambrojn. Sed mi rakontos al vi c'ion post mia reveno. Fartu bone! Marko.

Demandoj:

Kial Marko skribas al la gepatroj? Kio estas interkonatig'a vespero? C'u partoprenis iam g'in? C'u Marko kontribuis al la programo?

Tasko: Traduku:

Gladilo

 Gladenda

 Kudrilo

 Kudrenda

 Trikilo

 Rompig'i

Tablotuko

 Naztuko

 Kovrilo

 Vilag'ano

 Partizano

 S'topilo

Ekvers'i

Trikaj'o

 Vestac'o

 Elegantulino

 Tirkesto

 Pendigi

C'enero

Pronomo kiel konjukcio

La junulo, kiu skribas leteron estas Marko

 La letero, kiun li skribas, ne estas longa

C'io, kio estis montrita estis interesa

 C'iam estas io, kion mi ne amas

Uzo de adjektivo

Modelo A :

Diru al mi, c'u tiu fromag'o estas fres'a

 Mi trovas g'in fres'a

Modelo B:

Multo estis montrita

 C'u vi memoras pri tio, kio estis montrita?

 

El Historio de Esperanto-Movado

Pri la fakaj organizaj'oj

Trans la limojn Esperanto ebligas la rilatojn inter samcelanoj kaj samfakanoj, apartigitaj de lingva diverseco. Tial en la Universalaj Kongresoj serc'is renkonton la homoj, kiuj deziris priparoli komunajn interesojn kaj reciprokan subtenon. Ekster la oficialaj kongreskunvenoj do naskig'is la tiel nomataj fakkunsidoj, el kiuj multaj estas regule anoncataj en la kongresaj programoj. Oni serc'is rimedojn por komuna propagando en specialaj rondoj kaj volis liveri pruvojn de apliko de Esperanto en c'iaj fakoj de la homa vivo. Kelkaj el la plej gravaj internaciaj fakaj organizaj'oj estas la jenaj:

Sennacieca Asocio Tutmonda S.A.T

Internacia ligo de esperantistaj Instruistoj ILEI

Internaciaj Asocioj de Pos'tistoj, Kuracistoj, Kristanoj, Katolikoj ktp.

C'erpita el"Historio de E-Movado" de Isbrucker

 

El Monda Poezio

Jacques Perk, Nederlando Joost van den Vondel

Saliko kaj Poplo

 Birdkantado

Amara devas esti gal' kaj dolc'a la miel'

 Al best' valoras libereco

Kolombo tolerema , aglo forta

 sen zorgoj pro deziro

Au'skultu hom' al voc' de kor' por veni en c'iel'

 sed avarulo s'paras spezon

 ho, sklavo, povra viro!

Tasko: Traduku c'i supre menciitaj fragmentoj el poeziaj'oj.

  

Pas(Malantau'en)               Ballina(C'efpag'o)               Perpara(Antau'en)