PJESA I

 [1]

 [2]

 [3]

 [4]

 [5]

 [6]

 [7]

 [8]

 [9]

[10]

PJESA II

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

FJALORI

Esp-Shqip

Shqip-Esp


La Dektria Leciono

Bonan matenon al c'iuj! Hodiau' ni prikonsideros la transitivajn kaj netransitivajn verbojn.

Jen modelo: La trajno haltas. Li haltigas la trajnon

La trajno veturas tra la urbo. Li veturigas la trajnon

S'i komencas la lecionon. La leciono komencig'as

Tasko: Kompletigu

La kato kur________. La birdo flug_________. La knabo ir__________.

La s'oforo vetur_____. La laboro fin_________. La instruisto lern______.

Traduku:

C'u la kato kuras tra la c'ambro? C'u la birdo flugas tra la fenestro? C'u li estas c'e la spektaklo? C'u la aviadilo flugas trans la maron? C'u la hundo saltas trans la tablon? C'u la birdoj flugas al la suna Albanio? Petrit rigardas la trajnon. Li vizitas Tirana-n, nian c'efurbon. Li vizitas nian c'efurbon, Tirana-n.

Jen nomlisto de transitivaj kaj netransitivaj verboj. Memoru g'in!

Transitivaj verboj Netransitivaj verboj

Aboni

Batali

Bani

Boli

Fendi

Bruli

Fermi

C'esi

Fini

Dau'ri

Flari

Droni

Fleksi

Enui

Friti

Indigni

Klini

Inklini

Komenci

Krevi

Kuiri

Kus'i

Movi

Lumi

Pas'ti

Odori

Rosti

Pasi

Ruli

Pendi

Strec'i

Sidi

Sufoki

Stari

S'ang'i

Soni

Trompi

S'pruci

S'veli

Varii

Tasko: Formu propoziciojn kun c'i supraj verboj.

Traduku:

onklino cindrujo glaciaj'o malplena vizitado sennuba nervozigi porkaj'o ekkrii bruego rekomenci katido dikulo lacega mallau'ta flugeti dancejo ofta

Tasko: Kompletigu la mankantajn vortojn:

La internacia lingvo Esperanto estas kre____ doktoro Zamenhof , pola kuracisto. Esperanto apartenas al c'_____kaj nen_____. Esperanto havas ankau' literatur____. G'i konsistas el pluraj miloj ______ originalaj verkoj kaj traduk______ c'efverkoj de la naciaj kaj lokaj literaturoj. Vidint_____ teatraj'on kaj legint_____ poemon en Esperanto, oni ne plu dubas pri la kultura valoro de la internacia lingvo. Mi estas lern____ la internaci_____ lingv_____Esperant____ antau' dek jaroj! Ekde tiam mi vizitis mult____ fremd_____land______ kaj lernis tre facile plur______ ali_____ lingvo_____.

Nova teksto

Se li estus sciinta...!

Marko estas sidante en la luksa veturilo, kiu ekveturas silente; nur la bruo de la glacovis'iloj estas au'debla. La s'oforo kaj sia edzino s'ajnas ignori sian gaston, kiu sin demandas c'u li ekparolu, c'ar li komencas enui. "Kia veturac'o", ekdiras Marko. Nenia respondo. "Felic'e vi alvenis", li dau'rigas, "alie mi estus malsekig'inta g'is mia hau'to. Se mi estus sciinta, ke tiom pluvos, mi estus atendinta plian tagon, antau' ol ekvojag'i". Ambau' dau're silentas kaj Marko ne plu kurag'as paroli. "Strangaj birdoj!" li pensas, kaj rigardas la pejzag'on. Du horoj tiel pasas sen ununura vorto. Fine la s'oforo haltigas la au'ton kaj diras: "Ni ne pluveturas." Marko elau'tig'as kaj atendas alian veturilon c'e la rando de la strato.

Demandoj:

Kial Marko trovig'as en la au'to? C'u g'i veturigis lin g'is la loko destinita? Kion faris Marko poste? Per kia veturilo vi kutime vojag'as?

Kaj nun ni konatig'u kun du versaj'oj de nia fama albana poeto Asdreni. Tradukis Esperantlingven s-ro Vasil Pistoli.

Naturo

            Mi amas

Al mi plac'as herbo

            Sur herbaro mi deziras

kaj la ora fonto

            kanti, gajig'i, ripozi

g'i malalten fluas

            Gardi c'irkau' mi brutaron,

lenta kaj trankvila

            kiam pas'tas kiam trinkas.

birdoj kiam kantas

            Gardi verdan c'irkau'aj'on

sur la branc'oj staras

            plantojn kiam blovas vento.

c'e arbaj folioj

            Gardi homojn laborante

vin sendorman lasas.

            kaj virinojn kiam kantas!

Ili bele s'ajnas,

 

apud mi estantante!

            Ha! Mi amas ankau' florojn

            malfermante florfolietojn!

La bordoj garnitaj

            Papiliojn kiuj flugas

je floroj broditaj

            kaj sur floroj kaj lokig'as

arbaro je ombro

            mi volas ke najtingalo

altiras kus'ig'i

            kantu, kaj sun' estu varma

ekvibras folioj

            kaj verdig'u la arbaro

mi ilin rigardas

            kaj ne c'esu la kukulo!

Belega kaj plac'a

mirinda tre ege

            Albanion ankau' amas

naturo junig'as

            mi c'ar tie domon havas

nepriskribeblece!

            kie staris c'e dornejo

            kaj mi ludis kun s'afidoj;

            jen c'i tiujn ege amas

            mi pli bone ne deziras

            nur mi tie iri volas

            dum mi vivos, dum mi ekzistos!

  

Pas(Malantau'en)               Ballina(C'efpag'o)               Perpara(Antau'en)